ขัวแตะคนยอง

ประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุที่ได้จากเกษตรกรรมในท้องถิ่นที่มีอยู่มากมายภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว
คือ ฟางข้าว นำมาผสานกับโครงสร้างเหล็กเชื่อมเป็นรูปทรงต่าง ๆ แล้วใช้ฟางสร้างพื้นผิวหุ้มโครงเหล็กอีกชั้นหนึ่ง